39.5" Steel Sanemi Shinazugawa Nichirin Katana Samurai Sword