40" ABS Plastic Blade Kanao Tsuyuri Nichirin Katana Samurai Sword Demon Anime