9.75" Italian Milano Stiletto White Pearl Switchblade Knife