Extra Blank Magazine For Ekol Tuna V950 Models Pistol