Giyu Tomioka's Nichirin Demon Killer Anime Samurai Katana - Giyu Sword