Shinobu Kocho's LNichirin Miniature Katana - Shinobu Sword